Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam gồm những thành viên là các công ty FDI và Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu (gồm 19 thành viên) với cùng chung mong muốn góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc làm cho quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận hơn và bền vững hơn. Đây là một trụ cột quan trọng trong nguyên tắc 3R (Reduce – giảm thiểu, Reuse – tái sử dụng, Recycle – Tái chế).

PRO Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 06 năm 2019.

 

THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, VÀ MỤC TIÊU