THỰC TRẠNG RÁC THẢI TỪ BAO BÌ Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa và tiêu dùng hóa nhanh chóng, cùng với việc văn hoá thu gom và tái chế rác thải còn chưa được phổ biến trong cộng đồng, đã và đang dẫn tới các vấn đề sinh tháirác thải quy mô lớn tại Việt Nam.

TRUYỀN THÔNG

THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC